L’evolució anual de les plagues i malalties dels diferents conreus estan directament relacionades amb les condicions climàtiques. Així el seguiment de la temperatura, la humitat relativa i els períodes d’humectació ens permeten l’establiment de diferents model bioclimàtics que ens permeten fer un càlcul del risc d’algunes malalties i predir la dinàmica de les poblacions dels diferents agents patògens. La fruticultura moderna necessita de la meteorologia per poder determinar quins tractaments fitosanitaris s’han realitzar i el moment més adequat per fer-ho. Realitzar únicament i exclusiva aquells que són imprescindible repercuteix en una reducció significa dels productes utilitzats i comporta una millora pel medi ambient i la salut dels consumidors.

 

Control de plagues i malalties

En aquest apartat podem establir dos tipus d’informació:

 

1. Perill de desenvolupament de malaltia (Motejat) Per poder obtenir un bon control de la malaltia anomenada Motejat (Venturia pyrina) es imprescindible el seguiment de les condicions ambientals favorables al seu desenvolupament. D’aquesta manera es redueixen considerablement el nombre de tractaments, que ja no responen a una seqüència temporal, sinó a una necessitat real en moments de perill.

 

Les estacions de l’ADV tenen una sonda especial de humectació, que permet el càlcul teòric de les hores en que les fulles dels arbres han estat humides. Amb l’aplicació automàtica del la Gràfica de Mill’s, que relaciona el nombre d’hores d’humectaciói la mitjana de la temperatura durant el període es pot establir si hi ha condicions de perill i quin és el seu grau.

METEOSAT

METEOSAT

Imatges del meteosat

Webcam

WEB CAM LLEIDA

Hora Actual: 14:10

Hora Solar: 12:10


Blog

NOT═CIES

El nostre Blog i novetats


E-mail

CORREU EL·LECTRÔNIC

Per a qualsevol proposta o suggeriment

 

Així la informació que es facilita és:

 • Tipus de perill:
  • no perill
  • perill lleuger
  • perill bastant greu
  • perill greu
 • Hora d’inici de perill
 • Hora final de perill
 • Total d’hores d’humectació
 • Temperatura mitjana del període humit

2. Graus dia: Aquesta aplicació permet conèixer les dates d’evolució dels diferents agents patògens i decidir el moment de tractament més adient. Amb aquesta aplicació, hi ha la possibilitat de calcular diferents fórmules bioclimàtiques no establertes a priori, amb els llindars i equacions pròpies de cada usuarii el càlcul final es farà amb la utilització de les dades de les estacions de l’ADV. Aquest tipus de coneixement ens permet decidir el moment adient de tractament en funció de la climatologia anual i no en base a una planificació general ja establerta.

 

És la part més interactiva de la pàgina web, ja que permet introduir fórmules diverses i tot un seguit de variables:

 • dada d’inici de l’acumulació
 • llindar superior i inferior de càlcul
 • fórmula de càlcul

Amb totes aquestes dades cada tècnic i agricultor pot establir el seu calendari de tractaments personalitzat, adaptat als seus cultius i a la zona d’ubicació de la seva plantació.

 

Per tal de facilitar alguns càlculs també es pot accedir a formules bioclimàtiques específiques per algunes de les plagues específiques dels conreus majoritaris de la zona:

 

Poll de San José: Determinació el màxim de presència de larves de primera generació.

Fórmula de càlcul: Acumulació des de l’1 de gener de la temperatura mitjana, sempre que sigui superior a 0ºC

 

Carpocapsa:Determinació del primers adults en vol de la primera generació.

Fórmula de càlcul: Acumulació des de l’1 de gener de la temperatura màxima menys 10º,
sempre que la T mitjana sigui superior a 10ºC

 

Aranya roja:Determinació del màxim d’eclosió d’ous d’hivern

 

Fórmula de càlcul: Acumulació de la Temperatura Mitjana des de l'1 de Gener, sempre que aquesta
Temperatura sigui superior a 7º, i restant 7º a la temperatura Mitjana

 

Altres càlculs agroclimàtics

 

1. Hores fred:Els arbres fruiters de fulla caduca, necessiten un període fred per tal de que les gemes evolucionin. S’anomena hores fred al nombre d’hores en que la temperatura sigui inferior a 7ºC des de l’1 de novembre. El seu càlcul es pot fer de dues maneres diferents.

 • Es pot considerar les temperatures compreses entre 0º i 7º C
 • Tenint en compte totes les temperatures inferiors a 7ºC

Aquest doble càlcul respon a dues maneres diferents de realitzar aquesta mesura.

 

2. Pluja acumulada: Aquest càlcul ens permet saber al quantitat de pluja recollida en una o totes les estacions entre dues dates variables. Pot resultar interessant per decidir la repetició d’un tractament fitosanitari desprès de unes pluges.

 

3. Maduresa comercial de la pera llimonera: A partir d’una data variable anualment en funció de la fenologia, es calcula la suma de les temperatures mitjanes. Així es pot considerar que quan la acumulació de temperatures és superior a 1.500ºC, la pera llimonera està en el seu punt de maduració. Aquesta dada és una referència per determinar el període de maduració de les diferents especies i varietats.